Zásady ochrany osobných údajov

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou TransData s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „osobné údaje dotknutej osoby“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

 

Účel

Výroba Preukazu študenta

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

Osobné údaje študenta: titul, meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, navštevovaná škola, fakulta, stupeň štúdia, ročník, fotografia, SNR karty, podpis

 

Účel

Výroba Preukazu žiaka

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

Osobné údaje žiaka: meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, navštevovaná škola, ročník, fotografia, SNR karty, podpis

Osobné údaje zákonného zástupcu: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, podpis

 

Účel

Výroba Preukazu zamestnanca

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia, adresa, škola, fotografia, SNR karty, podpis

 

Účel

Predaj cestovných lístkov

Právny základ

 • ​zmluvný vzťah podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov​

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, e-mail, telefóne číslo, SNR karty, údaje o zakúpenom
cestovnom lístku (spracúvajú sa údaje, ktoré sa uplatňujú pre daný druh
cestovného lístka) – dopravca, dátum, čas, tarifa, platnosť lístka, cena lístka

 

Účel

Predaj dopravnej karty

Právny základ

 • zmluvný vzťah podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, e-mail, telefóne číslo, SNR karty, číslo občianskeho preukazu, kategória cestujúceho, fotografia

 

Účel

Aktuálny stav karty a história transakcií

Právny základ

 • zmluvný vzťah podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

aktuálny zostatok elektronickej peňaženky, údaje o platných predplatných cestovných lístkoch (platných aktuálne aj v budúcnosti), údaje o zakúpených cestovných lístkoch z elektronickej peňaženky (spracúvajú sa údaje, ktoré sa uplatňujú pre daný druh cestovného lístka) – dopravca, dátum a čas zakúpenia lístka, dátum a čas platnosti lístka, tarifa, cena lístka

 

Účel

Registrácia do konta

Právny základ

 • zmluvný vzťah podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

Osobné údaje používateľa: meno a priezvisko, e-mail, SNR karty, Osobné údaje zákonného zástupcu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónne číslo

 

Účel

Reklamácie

Právny základ

 • reklamačné konanie podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, SNR karty, reklamovaný cestovný lístok

 

Účel

Opustený košík

Právny základ

 • predzmluvný vzťah podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, SNR karty, reklamovaný cestovný lístok

 

Účel

Marketingová komunikácia so zákazníkom

Právny základ

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvan osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, SNR karty

 

Účel

Vernostný program

Právny základ

 • súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, SNR karty, precestované km

 

Účel

Marketing

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail

 

Účel

Marketingová komunikácia so zákazníkom

Právny základ

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, SNR karty

 

Účel

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise

 1. Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané v elektronickej forme v informačných systémoch umiestnených v Slovenskej republike, prípadne v papierovej forme v zabezpečených skriniach umiestnených v priestoroch prevádzkovateľa. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

Osobné údaje a súhlasy, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

 1. Práva dotknutej osoby

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

 • e-mailom na adrese: gdpr@transdata.sk
 • poštou na adresu: TransData s.r.o., M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina

Fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od TransData s.r.o. potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov
 • kategórii spracúvaných osobných údajov
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
 • práve podať návrh na začatie konania
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu

Aby sme boli schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:

 • podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom
 • poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom)

Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer – DPO), ktorej adresa je alebo písomne na adresu: M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina. Naša Zodpovedná osoba potom preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

Ak aj naďalej budete mať pocit, že vaša sťažnosť nebola vyriešená alebo že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov