Prístupový systém

Jedným z nástrojov na zvýšenie zabezpečenia budov, kancelárií, laboratórií a iných priestorov, sú prístupové systémy na čipové karty. Spoľahlivo riešia kontrolu prístupu k informáciám, ochranu hmotného i nehmotného majetku. Ich bezpečnostné funkcie z nich robia jeden z najdôležitejších prvkov zaistenia spoločnosti.

Hlavnou úlohou prístupového systému je zabezpečovať automatickú kontrolu oprávnenia vstupov do objektov, tzn. vstup do areálu, budovy, na parkovisko a pod. Pomocou bezkontaktných čipových identifikačných kariet Mifare je možné otvárať všetky dvere, závory, turnikety, ku ktorým boli v aplikačnom softvéri udelené oprávnenia na vstup. 

Prístupový systém bude slúžiť aj ako evidenčný systém pre vstup osôb do vytypovaných priestorov, kde budú klasické kľúče a zámky nahradené identifikačnými kartami – bezkontaktnými čipovými kartami MIFARE MF1 S70 a kartami, ktoré sú kompatibilné s MIFARE MF1 S70, a prístupovými čítačkami s elektrickými zámkami. Systém ponúka funkčné riešenie evidencie prístupov do jednotlivých objektov, v ktorých bude nainštalovaný. Umožňuje prepojenie na už existujúce informačné systémy a nezávislú implementáciu prípadných ďalších subsystémov.  

Programové vybavenie systému je modulárne. Ďalšie komponenty, s ktorými sa dnes nepočíta, možno kedykoľvek doinštalovať. V technológii systému sa počíta aj s možnými zmenami nastavenia parametrov v priebehu prevádzkového roka. Podľa želania možno vytvoriť tzv. zákaznícke komponenty – ide napríklad o nové tlačové zostavy alebo úpravy správania systému v špecifických podmienkach konkrétnej prevádzky.

Dverový prístupový terminál EM551 Koncentrátor EM 808.1

Zefektívnenie a skvalitnenie práce

Systém bude podporovať:

 • sledovanie pohybov osôb v reálnom čase.

Presnosť a jednoduchá identifikácia

Evidenciu prístupov osôb zabezpečí:

 • technológia bezkontaktného snímania,
 • inteligentné čítačky umiestnené v blízkosti dverí, ktoré budú snímať údaje z priloženej karty, na základe ktorých PS rozhodne o otvorení, príp. neotvorení dverí. 

Prínos z realizovaných systémov

Zavedenie systému prinesie:

 • históriu pohybov osôb v priestoroch univerzity,
 • zabezpečenie automatickej kontroly vstupujúcich a odchádzajúcich z jednotlivých prístupových zón
 • kontrolu pohybu osôb v pracovnom a mimopracovnom čase,
 • väzbu na iné podsystémy.

Základné funkcie PS:

 • otváranie el. zámku na základe vyhodnotenia prístupových práv,
 • evidencia oprávnených a neoprávnených prechodov cez čítačky,
 • evidencia vstupujúcich a odchádzajúcich návštev v podniku,
 • evidencia blokovania priestorov,
 • automatické otváranie dverí pri poplachu (požiar),
 • automatické zatváranie dverí pri narušení objektu.

 

Verzia pre tlač (PDF)

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Albert Einstein

Odber newslettrov