Politika kvality

Predmet podnikania spoločnosti TransData:

 

  • Návrh, vývoj a implementácia SW a HW, analytické, konzultačné a poradenské služby a systémová integrácia v oblasti IT, predaj HW a SW, automatizované spracovanie dát a príbuzné služby.

 

Vedenie spoločnosti TransData s.r.o. vyhlasuje Politiku kvality s nasledovnými princípmi:

 

  1. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou. Nami dodávané dopravné systémy, produkty a služby na obsluhu cestujúcich v prímestskej a mestskej hromadnej doprave budú vždy riešené s ohľadom na poskytnutie maximálneho komfortu cestujúcej verejnosti a dopravcov.
  2. Vysoká kvalita všetkých procesov, produktov a služieb, kvalitná používateľská dokumentácia a spoľahlivý servis sú predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvárajú predpoklad pre expanziu na zahraničné trhy.
  3. S dodávateľmi komponentov a služieb budeme budovať partnerské vzťahy tak, aby úroveň ich systému manažérstva kvality zaistila trvalú stabilitu vysoko kvalitných a včasných dodávok a služieb odpovedajúcich našim požiadavkám.
  4. Vysoká úroveň firemnej kultúry, procesný prístup a moderné metódy riadenia spoločnosti budú podhubím, z ktorého bude vyrastať neustále sa zlepšujúci systém riadenia kvality, zaisťujúci trvalé plnenie požiadaviek a zvyšovanie jeho efektívnosti.
  5. Neustále vzdelávanie zamestnancov považujeme za nutnú reakciu na pôsobenie trhu premietnuté do riadenia ľudských zdrojov. Sme si vedomí, že zvyšovaním odbornosti zamestnancov prispievame k zvyšovaniu kvality našich procesov, produktov a služieb a v dôsledku toho aj k celkovému zvyšovaniu výkonnosti našej spoločnosti.
  6. V metódach riadenia kvality budeme uprednostňovať princíp prevencie pred neustálym odstraňovaním vznikajúcich nezhôd a zaväzujeme sa trvale zlepšovať systém manažérstva kvality v rámci celkového zlepšovania riadenia spoločnosti vo všetkých oblastiach.
  7. Starostlivosť o sociálne zabezpečenie zamestnancov, uplatnenie ekologických princípov a zlepšovanie bezpečného pracovného prostredia budú vždy súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.

 

 

V Bratislave, 01.09.2017                                                             

Ing. Branislav Jurčišin                  

                                                                                                                      riaditeľ                             

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov