Dochádzkový systém

Každý zamestnanec bude vlastniť identifikačné médium, ktorým sa bude pri príchode a odchode z práce evidovať na inštalovaných snímačoch. Tieto informácie sa budú v snímačoch uchovávať až do ich prenosu do zberového počítača a odtiaľ do databázového servera. Po ich zapísaní do databázy budú údaje predspracované a poskytnuté užívateľom na aktualizáciu. Prvotné predspracovanie sa vykonáva v nočných hodinách, t.j. v čase kedy je počítač málo zaťažený obsluhou užívateľov. Takže ráno sú k dispozícii všetky údaje za predošlý deň. 

V prípade, že sa zamestnanec chybne odsnímal (príchod namiesto odchodu), alebo si zabudol identifikačné médium, obsluha – užívateľ systému mu tieto záznamy opraví resp. doplní. Systém je navrhnutý tak, aby obsluha mala s opravami čo najmenej práce, preto je možné v systéme aj tzv. plánovanie neprítomnosti. T.j. ak zamestnanec vie, že na ďalší deň nepríde, pretože má dovolenku, túto informáciu môže do systému vložiť buď snímaním na snímači, alebo zadaním cez web-aplikáciu, ktorá býva dostupná vysokému percentu konečných užívateľov.

Dochádzkový terminál EM 316 iT

Počas priebehu mesiaca obsluha iba kontroluje, prípadne opravuje dochádzku svojich podriadených a na konci mesiaca zodpovedný pracovník spustí voľbu uzávierky a exportu do mzdového systému. Vyexportované údaje môžu slúžiť na priamy import dát pre výpočet miezd.

Aplikácia Dochádzkového systému obsahuje funkcie, ktoré sú zárukou kompletného spracovania dát:
 

 • evidencia – automatická na základe údajov zo snímačov a ručných opráv,
 • prehľady – okamžitý stav pracovníkov na pracovisku, evidencia odpracovaných hodín pre účely miezd, čerpanie dovolenky na obrazovke a na tlačiarni,
 • evidencia o pracovníkovi – pracovné kalendáre,
 • správa číselníkov – sviatky, číselníky kódov snímania a ich vyhodnotenia,
 • voľne definovateľné typy pracovných režimov,
 • neobmedzený počet snímaní v rámci dňa,
 • práca s výberovými kritériami – osobné údaje môžu byť kritériom výberu,
 • kontrola prístupových práv,
 • hromadná aktualizácia údajovej základne,
 • presuny zamestnancov medzi strediskami v priebehu mesiaca,
 • saldo odpracovaného času na snímači,
 • zostavy – denné, týždňové, mesačné za pracovníka, oddelenie, stredisko, firmu,
 • štatistické prehľady,
 • po dohode obojstranná väzba s personalistikou,
 • väzba do miezd,
 • sledovanie nadčasov.

 

Hlavným cieľom zavedenia nášho dochádzkového systému je: 
 

 

 • Sprehľadnenie a zjednodušenie práce mzdových pracovníkov, vedúcich pracovníkov, ...:

Využitie dochádzkových terminálov na rýchlu a presnú evidenciu dochádzky pracovníkov. Zvýšenie efektívnosti práce všetkých pracovníkov následkom automatického sledovania dochádzky.

 • Sledovanie legislatívy:

Systém umožňuje na základe zmien v legislatíve aktualizovať spôsob vyhodnotenia dochádzky. 

 • Minimalizovanie počtu papierových dokumentov:

Jednoduché snímanie bezkontaktnými čipovými kartami, ktoré odbúrava ručné vypisovanie dochádzkových kariet a listov.

 • Získanie jednoznačných a presných podkladov pre spracovanie miezd:

Integrácia údajov z dochádzky do Vášho mzdového systému. Autorizované spracovanie podkladov pre mzdy a skrátenie doby ich spracovania. Väzba na iné podsystémy.

 • Presná evidencia časov príchodov, odchodov a prerušení zmien:

Jednoduchou obsluhou snímacieho terminálu si každý zamestnanec dokáže zosnímať konkrétny typ prerušenia pracovnej doby (obed, služobná cesta, odchod k lekárovi, ...),
Systém automaticky eviduje pracovníkov, ktorí sa nesnímajú (vrcholový manažment).

 • Schvaľovací proces neprítomnosti pracovníkov na pracovisku:

Umožňujú odstránenie papierových dovolenkových lístkov. Riadiaci pracovník podľa organizačnej štruktúry schvaľuje dovolenku a odsúhlasuje neprítomnosť pracovníkov na pracovisku (náhradné voľno). Pracovník je o schválení informovaný e-mailovou správou.

 • Evidencia a plánovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest, kontrola stavu dochádzky:

Jednoduchá evidencia tuzemských a zahraničných služobných ciest cez WEB Intranet. Odstránenie papierových cestovných príkazov. Poverený pracovník má okamžitý prehľad prítomnosti jednotlivých pracovníkov na  pracovisku alebo o obsadenosti zmeny. 

 • Jednoduchý spôsob opráv prípadných chybných zo snímaní:

Poverený pracovník definovaný ako aktívny užívateľ môže editovať údaje jemu prideleným zamestnancom podľa organizačnej štruktúry (mzdový pracovník, majster, ...), samozrejme závisí to len od pridelených práv.

 • Ochrana snímaných údajov:

Zálohovanie hardvéru a softvéru, zabezpečenie snímačov záložnými zdrojmi. V režime OFF LINE si snímače pamätajú 520 snímaní a pri rozšírenej pamäti až 3000 snímaní.

 

Verzia pre tlač (PDF)

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov