News

Zmena obchodného mena spoločnosti

Vážení obchodní partneri,

 

     dovoľte mi oznámiť Vám, že od 01. júla 2014 meníme názov našej spoločnosti z pôvodného EMtest-SK s.r.o. na nový názov TransData s.r.o. so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.

     Tento krok je logickým vyústením zmien, ku ktorým v našej spoločnosti došlo za posledné obdobie a súčasne aj odpoveďou na požiadavky trhu. Jasne a zreteľne chceme potvrdiť skutočnosť, že našou snahou je štandardizácia a profesionalizácia všetkých činností a služieb, ktorými realizujeme svoje trhové postavenie. Zmena mena spoločnosti k tomu nevyhnutne patrí.

     Spoločnosť prijala rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti na Valnom zhromaždení dňa 10. júna 2014. Zmena obchodného mena je účinná dňom zápisu registrového súdu do obchodného registra. S účinnosťou odo dňa zápisu obchodného mena do obchodného registra bude spoločnosť používať nové obchodné meno. Zmena obchodného mena spoločnosti nemá žiadny vplyv na platné uzatvorené zmluvy a iné právne vzťahy. Spoločnosť bude naďalej plniť všetky platné uzatvorené zmluvy a pri plnení svojich záväzkov a realizovaní svojich práv bude vychádzať z týchto uzatvorených zmlúv. Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely a nie je zmenou platných zmlúv, ich obsahu ani ho nemožno interpretovať ako zmenu iného platného právneho vzťahu so spoločnosťou. V prípade potreby zmeny vašej zmluvy v označení zmluvných strán (obchodné meno spoločnosti), sme pripravení realizovať Vaše požiadavky.

     Súčasne potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka konateľov, manažmentu a ani iných pracovníkov, ktorí s Vami komunikujú. Všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, čísla účtu a pod.), ako i telefónne čísla ostávajú bez zmeny. Mailové adresy menia časť prípony, teda namiesto adresy xyz@emtest-sk.sk bude nová adresa xyz@transdata.sk. Ak použijete pôvodnú adresu, je zabezpečené automatické presmerovanie na novú adresu.

     Zároveň nám dovoľte požiadať Vás, aby ste na všetkých daňových dokladoch, ktoré k nám zašlete, uvádzali nové meno našej spoločnosti.   

     Veríme, že proces, ktorý začal v septembri minulého roka a priniesol stabilizáciu trhového segmentu v SR, bude vo vzájomne plne prijateľnej podobe a obsahu ďalej úspešne pokračovať.

 

S úctou a pozdravom

 

Ing. Branislav Jurčišin

riaditeľ TransData s.r.o.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov